Deterra Tarımsal Ürünler Limited Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Veri Sorumlusu ve İletişim Bilgileri

Bu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, Deterra Tarımsal Ürünler Limited Şirketi (“Şirket”) tarafından, Türkiye Cumhuriyeti’nin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca hazırlanmıştır.

 • Adres: Gaziler Mah. 246. Sk. No:2-A, Kepez, Antalya, Türkiye
 • Telefon: +90 850 885 02 18 / +90 537 440 06 27
 • E-posta: iletisim@deterraltd.com

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Şirketimiz, müşteri hizmetleri, pazarlama faaliyetleri, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve diğer ticari faaliyetlerin yürütülmesi amaçları doğrultusunda kişisel verilerinizi işlemektedir. Ayrıca, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve daha kişiselleştirilmiş hizmet sunmak için verilerinizi analiz etmekteyiz.

İşlenen Kişisel Veri Tipleri

İşlediğimiz kişisel veriler aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

 • İletişim Formunu Doldurursanız Kimlik Bilgileri (ad, soyad,)
 • İletişim Formunu Doldurursanız İletişim Bilgileri (telefon numarası, e-posta adresi, posta adresi vb.)
 • Site içi davranışlar Kullanıcı İşlem Bilgileri (alışveriş geçmişi, site içi davranışlar vb.)

Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla ve KVKK’ya uygun şekilde aktarılabilecektir. Ayrıca, iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve yine KVKK çerçevesinde paylaşılabilir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, web sitemiz, mobil uygulamalarımız ve fiziksel mağazalarımız aracılığıyla çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır. Veri toplama sürecimiz, KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütülmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK uyarınca, veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizle ilgili bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenen kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Aktarılan verilerin üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi taleplerinin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler tarafından analiz edilmesi sonucu aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel Verilerin Korunması ve Güvenlik Önlemleri

Şirket olarak, kişisel verilerinizi korumak için gerekli tüm teknik ve idari önlemleri almaktayız. Verileriniz, yetkisiz erişimlere ve hukuka aykırı işlemlere karşı korunmakta ve güvenliği sağlanmaktadır.

Başvuru Yöntemi ve Süreci

KVKK ile ilgili haklarınızı kullanmak için, yukarıda belirtilen iletişim bilgilerimiz üzerinden yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz aracılığıyla başvurabilirsiniz. Başvurularınız, en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.